REGULAMIN KART PODARUNKOWYCH VICA

 1. Użyte w niniejszym Regulaminie terminy oznaczają:

 • Wydawca – VICA Sp. z o.o., ul. Bojanowskiego 1, 63-830 Pępowo

 • Sklep – położony na terytorium Polski sklep/drogeria Wydawcy wymieniony na stronie internetowej vica.pl w zakładce Nasze drogerie, w którym Nabywca kupił Kartę;

 • Karta – bon towarowy , którego wartość jest równa wartości nominalnej Karty, wydany na okaziciela, uprawniający Użytkownika do jej realizacji w sieci sklepów Vica;

 • Nabywca – osoba dokonująca przekazania środków pieniężnych na rzecz Wydawcy, w zamian za co otrzymuje od Wydacy Kartę, w wysokości równej wartości bonu;

 • Użytkownik – każdorazowy posiadacz Karty;

 • Towary – artykuły przeznaczone na sprzedaż w sieci sklepów Vica;

 1. Postanowienia ogólne:

 • Wydawca zobowiązuje się do przekazania Nabywcy Karty i do przyjmowania jej do realizacji po spełnieniu warunków określonych w niniejszym Regulaminie;

 • Nabywca zobowiązuje się do przekazania Wydawcy środków pieniężnych w kwocie odpowiadającej wartości nominalnej Karty;

 • Środki pieniężne przekazane przez Nabywcę przechodzą w całości na własność Wydawcy w chwili wydania Karty;

 • Użytkownik jest uprawniony do realizacji transakcji za pośrednictwem Karty w wybranym Sklepie Wydawcy w okresie ważności Karty;

 • Karta może być użyta wyłącznie w Sklepie Wydawcyznajdującym się na terytorium Polski. Wykaz Sklepów znajduje się na stronie internetowej vica.pl w zakładce Nasze drogerie

 • Karta nie może być wymieniona na środki pieniężne (w tym gotówkę) w całości lub w części oraz nie podlega zwrotowi;

 • Nabywcy oraz Użytkownikowi nie przysługują żadne roszczenia z tytułu utraty (w tym równiez kradzieży) lub zniszczenia Karty;

 • Wydawca nie ponosi odpowiedzialności za Karty, ktore zostały utracone lub uszkodzone, po ich przekazaniu Nabywcy

 1. Wartość Karty:

 • Karta dostępna jest w różnych nominałach.

 • Wartość Karty Podarunkowej wyrażona jest w PLN i zgodna jest z nominałem na niej wskazanym.

 1. Termin ważności Karty:

 • Karta jest ważna przez okres 3 miesięcy od momentu jej wydania.

 • Okres ważności Karty nie podlega przesłużeniu.

 • W przypadku gdy pomimo upływu terminu ważności Karty pozostanie ona niewykorzystana, Użytkownik ani Nabywca nie mają prawa żądać od Wydawcy zwrotu środków pieniężnych przekazanych Wydawcy.

 1. Zasady korzystania z Karty:

 • Karta upoważnia do zakupów w sieci sklepów Vica. Wykaz Sklepów znajduje się na stronie internetowej vica.pl w zakładce Nasze drogerie.

 • Karta musi zostać przedstawiona w danym Sklepie przy dokonywaniu nią płatności i może być użyta tylko raz. Po dokonaniu płatności Użytkownik pozostawia ją w kasie.

 • W przypadku zakupu Towaru o wartości wyższej od wartości nominalnej Karty, Użytkownik zobowiązany jest dopłacić różnicę przez odbiorem danego Towaru.

  Użytkownik zobowiązany jest do zapłaty różnicy ceny gotówką lub karta płatniczą.

 • Zakupu nie można dokonać za kwotę mniejszą aniżeli wartość karty.

 • Wydawca zastrzega sobie prawo odmowy zrealizowania Karty w razie upływu daty jej ważności lub w razie uszkodzenia Karty w takim stopniu, że niemożliwe jest odczytanie danych na niej zapisanych i zweryfikowania jej prawdziwości, w szczególności numeru Karty.

 1. Zwrot Towarów:

 • Pod pojęciem zwrotu należy rozumieć wyłącznie zwrot Towaru na skutek reklamacji, o której mowa w ustawie z dnia 27 lipca 2002r. O szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu Cywilnego.

 • W przypadku zwrotu Towarów nabytych w Sklepie Użytkownik może wymienić go na Towar o nie niższej wartości, lub otrzymać nową Kartę o wartości odpowiadającej Karcie użytej przy nabyciu zwracanego Towaru.

 1. Postanowienia końcowe:

 • Nabywca/Użytkownik wraz z otrzymaniem Karty oświadcza, iż zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu, rozumie jego treść, nie wnosi zastrzeżeń i zobowiązuje się przestrzegać jego zapisów.

 • Wszelkie reklamacje związane z zakupem Towarów przy użyciu Karty mogą być składane bezpośrednio w Sklepie Wydawcy, w godzinach jego otwarcia lub listownie na adres Wydawcy z dopiskiem “Karta Podarunkowa – reklamacja”, zgodnie z Ustawą o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej.

 • Wydanie Karty nie stanowi sprzedaży opodatkowanej podatkiem od towarów i usług (VAT) w rozumieniu obowiązujących przepisów prawa podatkowego. Nabywca, na żądanie zgłoszone w Sklepie najpóźniej w momencie wydania mu Karty ma prawo, na dowód dokonania wpłaty, otrzymać od Wydawcy jedynie pisemne pokwitowanie nie stanowiące paragonu fiskalnego ani faktury VAT.

 • Karta w rozumieniu obowiązujących przepisów prawa nie jest elektronicznym instrumentem płatniczym, w tym nie jest kartą płatniczą. Karta jest formą bonu towarowego.

 • Treść niniejszego Regulaminu jest udostępniona na stronie internetowej pod adresem www.vica.pl Wydawca ma obowiązek przekazania do wglądu Nabywcy/Użytkownikowi Regulaminu w formie pisemnej na każde jego żądanie.

 •  Do wszelkich spraw nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie będą miały zastosowanie obowiązujące przepisy prawa.

Vica.pl używa plików cookie, aby zapewnić Ci jak najlepsze wrażenia podczas robienia zakupów. Korzystając z naszych usług, akceptujesz używanie takich plików. Dowiedz się więcej o plikach cookie oraz o tym, jak można je wyłączyć.